Trước kia phỏng vấn online thấy mấy bạn nam tuyển về chỉ để làm cảnh, được 2 ngày các bạn ấy thấy nản rồi…

Trước kia phỏng vấn online thấy mấy bạn nam tuyển về chỉ để làm cảnh, được 2 ngày các bạn ấy thấy nản rồi bỏ.Từ ngày phỏng vấn trực tiếp thấy bạn nào kém nhất cũng được 1 tuần không... Read More